course_img2

Giới thiệu tổng quan về ISO 45001: 2018

Khóa học tổng quan ISO 45001:2018

Khóa học này giúp học viên nắm được một cách tổng quan về các điều khoản và yêu cầu của ISO 45001:2018. Qua đó hiểu được tầm quan trọng, cũng như cách thức áp dụng hệ thống vào thực tiễn doanh nghiệp

course_img2

Tổng quan ISO 9001: 2015

Khóa học tổng quan ISO 9001:2015

Khóa học này giúp học viên nắm được một cách tổng quan về các điều khoản và yêu cầu của ISO 9001: 2015. Qua đó hiểu được tầm quan trọng, cũng như cách thức áp dụng hệ thống vào thực tiễn doanh nghiệp